Algemeen

 

De voetbalvereniging Harkstede is opgericht op 8 september 1928 en is een zondagvereniging.
De vv Harkstede doet alleen aan veldvoetbal en heeft een bloeiende jeugdafdeling.
De speeldag voor de dames en jeugd is zaterdag, voor de senioren is dat de zondag.
Sinds september 2003 is onze thuisbasis het mooie sportcomplex aan de Hamweg.

De organisatie van de vereniging
De organisatie en doelstelling van de vereniging is op hoofdlijnen vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging. Een afschrift daarvan kunt u opvragen bij onze secretaris.
De vereniging wordt geleid door een bestuur, die wordt ondersteund door een aantal commissies.
Voor de actuele samenstelling van bestuur en commissies verwijzen we u naar het menu.

De doelstelling van de vereniging:

1. Het ontwikkelen van jonge voetballers waarbij sportiviteit een belangrijk aspect is;
In dit streven maken we vanaf het seizoen 2003-2004 gebruik van een jeugdplan waarin de uitvoering van belangrijke onderwerpen zijn vastgelegd zoals: training, wedstrijdbegeleiding, elftalindeling, spelsysteem e.d. Het jeugdplan wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast.


2. Voetbaltechnisch wordt binnen de grenzen van financiën, persoonlijke inzet en voetbaltechnische vermogens een zo hoog mogelijk spel- en competitieniveau nagestreefd voor alle teams;
Een hoge ambitie heeft alleen kans van slagen als het door de gehele vereniging heen wordt nagestreefd, te beginnen bij de jeugd. Het gaat dan om het tactische spelsysteem en de vereningscultuur.


3. Er wordt een verenigingscultuur nagestreefd waarin ieder lid zich thuis voelt.
Dat houdt in dat iedereen met respect wordt behandeld, zich inzet als vrijwilliger en zich representatief opstelt voor de vereniging.
Lid zijn van de vv Harkstede betekent ook het accepteren van de huisregels zoals die zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten.
Uit de praktijk van alle dag is echter af te leiden dat er een kloof is tussen de huisregels en het ernaar handelen. Om deze kloof te overbruggen is een zogenoemde gedragscode in het leven geroepen met als motto:

 

"De vv Harkstede houdt het fatsoenlijk en sportief!"...